Yönetim Kurulu Duyuruları

16.09.2021 Tarihli Yönetim Kurulu Duyurusu

HiVC Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi

 

Şirketimiz, Yönetim Kurulu’nun 16.09.2021 tarih 2021/23 sayılı kararı uyarınca, esas sözleşmesinin 8. Maddesi kapsamında Yönetim Kurulumuza verilen yetkiye dayanarak, 25.000.000 TL olan Şirket ödenmiş sermayesinin 125.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalarak, tahsisli bedelli şekilde 12.787.790 TL nakit sermaye artırımı yapılması yoluyla %51,51 oranında artırılarak 37.878.790 TL’ye yükseltilmesine,

İşbu sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek 1 TL nominal değerli toplam 12.878.790 adet payın halka arz edilmeksizin ihraç edilmesine, işbu karar kapsamında ihraç belgesinin onaylanması için Sermaye Piyasası Kuruluna başvuruda bulunulmasına,

Nakit olarak artırılacak olan paylarının tamamının B Grubu ve nama yazılı, primsiz ve imtiyazsın olarak ihracına,

Yapılacak sermaye artırımında mevcut pay sahiplerinin rüçhan haklarının kısıtlanmasına,

Yine bu doğrultuda esas sözleşme tadil tasarısının Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı onaylarına sunulmak üzere Yönetim Kurulumuzca onaylanmasına, Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı’nın izinleri akabinde esas sözleşme tadilinin tescili için gerekli tüm iş ve işlemlerin yerine getirilmesine karar verilmiştir.

Kamuoyunun ve ilgililerin bilgisine sunarız.

26.10.2021 tarihli Yönetim Kurulu Duyurusu

Kamuoyunun dikkatine;

Şirketimiz 125.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 25.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, mevcut pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının kısıtlanması suretiyle; ve tamamı nakden olmak üzere, 12.878.790 TL artırılarak 37.878.790 TL’ye çıkarılmasına, tahsisli olarak ihraç edilecek paylara ilişkin ihraç belgesinin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmasına; ve bu kapsamda Şirket esas sözleşmemizin Sermaye başlıklı 8.maddesi değişikliğine ilişkin 29.07.2021 ve 13.08.2021 tarihli başvurularımız, Kurul Karar Organının 21.10.2021 tarih ve 54/1559 sayılı toplantısında olumlu bulunmuştur.

Mevzu yükümlülükler kapsamında gerekli bildirimler Kurulca belirlenen sürelerde yerine getirilecek olup, müteakip gelişmeler sitemizde kamuoyu ve ilgililerle paylaşılacaktır.

06.04.2023 - 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı

İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü’ne

Ticaret Unvanı

HiVC Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi

Ticaret Sicil No: 283729-5

Ticari Adresi: ALTAYÇEŞME MAHALLESİ ÇAMLI SK. OFİS PARK İŞ MERKEZİ Apt. NO: 21/45 MALTEPE/İSTANBUL, Tel:0 216 453 00 00

2022 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET VE GÜNDEM

Genel Kurul Toplantısına Davet:

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimiz Yönetim Kurulu’nun 08.03.2023 tarihinde almış olduğu karara istinaden; 06.04.2023 tarihinde, saat: 11.00’de, Altayçeşme Mahallesi Çamlı Sk. Ofis Park İş Merkezi Apt. No: 21/45 Maltepe/İstanbul adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2022 yılı olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

Genel Kurul Toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıda yazılı vekaletname ile temsilcilerinin katılması hususu ilan olunur.

Fiziken yapılacak Genel Kurul Toplantısı’na;

 • Gerçek kişi pay sahipleri kimliklerini,
 • Tüzel kişi pay sahipleri, tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili olan kişilerin kimlikleri ile beraber yetki belgelerini,
 • Gerçek ve tüzel kişilerin temsilcileri temsil belgeleri ile kimlik belgelerini,
 • Toplantılara vekil vasıtası ile katılacak pay sahiplerinin, üçüncü kişiler lehine noter vasıtasıyla düzenletecekleri ekte, Şirket merkezimizde ve hivc.io internet adresinde örneği bulunan vekaletnameyi ibraz etmeleri gerekmektedir. Toplantıya fiziken katılacak vekilin toplantıda kimlik göstermesi zorunludur.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 415. maddesinin 4. fıkrası uyarınca, Genel Kurul’a katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamaz. Bu çerçevede, pay sahiplerinin Genel Kurul Toplantısına katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke etmelerine gerek bulunmamaktadır.

Sayın pay sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

 

Saygılarımızla,

Yönetim Kurulu Başkanı

Onur Topaç

 

2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi

 1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması ve toplantı başkanına toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması hususunda yetki verilmesi,
 2. 2022 yılı Hesap Dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
 3. 2022 yılı Hesap Dönemine ilişkin Bilanço ve Gelir Tablosunun ve Bağımsız Denetim Raporunun okunması, müzakeresi, uygun görüldüğü takdirde tasdiki,
 4. 2022 yılı Hesap Dönemine ilişkin Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesi,
 5. 2022 yılı Hesap Dönemi içerisinde Yönetim Kurulu Üye sayısında meydana gelen eksilme sebebiyle yapılmış olan Yönetim Kurulu Üye atama işleminin onaylanması.
 6. 2022 yılı Hesap Dönemine ilişkin kar dağıtımının görüşülmesi, tasdik veya reddi,
 7. Yönetim Kurulu Üyelerine tanınacak huzur hakkı, ikramiye, prim ödemesinin belirlenmesi ve görüşülüp karara bağlanması,
 8. Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetçi seçiminin onaylanması,
 9. 2022 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
 10. 2023 yılında yapılabilecek bağışların üst sınırının belirlenmesi,
 11. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
 12. Dilekler ve kapanış.

Vekaletname Örneği

HİVC Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Genel Kurul Başkanlığı’na

HİVC Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi’nin 06.04.2023 günü saat 11.00’de Altayçeşme Mahallesi Çamlı Sokak Ofis Park İş Merkezi Blok No: 21 İç Kapı No: 45 Maltepe/İstanbul adresinde yapılacak 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni/şirketimizi temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere …………………………………  …………………………vekil tayin ediyorum.

 

Vekilin (*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

T.C. Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicil numarası ile Mersis numarası

 1. Temsil Yetkisinin Kapsamı

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

 1. Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;
 1. a) Vekil, tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
 2. b) Vekil, şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
 3. c) Vekil, aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa vekil oyunu serbestçe kullanır)

Talimatlar:

 

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir. Gündem Maddeleri (*) (Kabul/Red/Muhalefet Şerhi)

 1. 2. Genel Kurul Toplantısında Ortaya Çıkabilecek Hususlar Hakkında;

Genel Kurul Toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

 

 1. a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir
 2. b) Bu konularda temsile yetkili değildir.
 3. c) Vekil aşağıdaki talimatlar oy kullanmaya yetkilidir.

Özel talimatlar: Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirlenir

 1. Pay Sahipleri aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payların:
 1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

 

 1. Tertip ve serisi*:
 2. Numarası/Grubu**:
 3. Adet-Nominal Değeri:
 4. Oyda imtiyazı olup olmadığı:
 5. Hamiline-Nama yazılı olduğu:
 6. Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

 

 1. Genel Kurul gününden bir gün önce Pay Defterine göre hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

 

Pay Sahibinin:

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No:/Vergi No:, Ticaret Sicil ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

İmzası:

 

Yönetim Kurulu Başkanı

Onur Topaç