Yönetim Kurulu Duyuruları

16.09.2021 Tarihli Yönetim Kurulu Duyurusu

HiVC Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi

 

Şirketimiz, Yönetim Kurulu’nun 16.09.2021 tarih 2021/23 sayılı kararı uyarınca, esas sözleşmesinin 8. Maddesi kapsamında Yönetim Kurulumuza verilen yetkiye dayanarak, 25.000.000 TL olan Şirket ödenmiş sermayesinin 125.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalarak, tahsisli bedelli şekilde 12.787.790 TL nakit sermaye artırımı yapılması yoluyla %51,51 oranında artırılarak 37.878.790 TL’ye yükseltilmesine,

İşbu sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek 1 TL nominal değerli toplam 12.878.790 adet payın halka arz edilmeksizin ihraç edilmesine, işbu karar kapsamında ihraç belgesinin onaylanması için Sermaye Piyasası Kuruluna başvuruda bulunulmasına,

Nakit olarak artırılacak olan paylarının tamamının B Grubu ve nama yazılı, primsiz ve imtiyazsın olarak ihracına,

Yapılacak sermaye artırımında mevcut pay sahiplerinin rüçhan haklarının kısıtlanmasına,

Yine bu doğrultuda esas sözleşme tadil tasarısının Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı onaylarına sunulmak üzere Yönetim Kurulumuzca onaylanmasına, Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı’nın izinleri akabinde esas sözleşme tadilinin tescili için gerekli tüm iş ve işlemlerin yerine getirilmesine karar verilmiştir.

Kamuoyunun ve ilgililerin bilgisine sunarız.